lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

On Humans for Humans

By continuous development of new technology for surgical methods our healthcare is improved. Our vision of the project "From Humans to Humans" is to build a new testbed for groundbreaking robotics surgery, consisting of an operating theater with a nearby preparation and control room. The testbed will be located close to the Tissue Bank (Vävnadsbanken) in Lund, which is the largest tissue bank in Scandinavia. Novel methods in collaborative robotics will be evaluated and could eventually, after careful testing, be scaled up and reach the development regions of the world.

 

Date:

  • 2018-11 - 2021-01

Founder:

  • Vinnova

Budget:

  • 4.25 MSEK

Researchers and Partners:

  • Skånes universitetssjukhus: Kiet Tran och Elisabeth Olhager
  • Vävnadsbanken: Torsten Malm
  • Lunds universitet: Charlotta Johnsson
  • Cognibotics: Maj Stenmarck
  • Robovision BVBA
  • etc ..

Description (Swedish): 

Kirurgi på människa bygger på visuell förståelse och konkret tolkning av människans anatomi. Nya kirurgitekniska metoder och teknologiska metoder måste därför kunna genomgå tester i relevant och verklighetstrogen miljö. I strävan att uppnå högsta möjliga säkerhetsnivå vid introduktion av nya metoder och teknologiska metoder avsedda för människor förblir dagens testbäddar baserade på plastmodeller, datorsimuleringar eller försöksdjur otillräckliga. Här finns ett trygghetsgap för innovatören, sjukvårdsinrättningen, kirurgen och framförallt för patienten. Detta gap hindrar nya rön från att nå fas II- och III-prövning (kliniska tester på riktiga patienter). Genom att väl förvalta de donationer sjukvården fått från avlidna kan trygghetsgapet överbryggas och leda till bättre kirurgiska resultat för de levande.  

Skånes Universitetssjukhus (SUS) i Lund vill utveckla en testbädd, en modern utrustad operationssal med tillhörande förberedelse- och kontrollrum på totalt 200 kvm i direkt anslutning till Vävnadsbanken (Skandinaviens största vävnadsinrättning) som tillvaratar ett betydande antal vävnader för transplantationsändamål och annat medicinskt ändamål. 

Här kan framtidens kirurgiska metoder testas och utvecklas. Den föreslagna testbädden kan bidra till att lyfta fram nya omvälvande metodologiska och teknologiska lösningar för den kirurgiska vården. Teknologier som kollaborativ robotkirurgi kan på sikt efter framgångsrika testcykler skalas upp och nå global spridning, till behövande i oroliga regioner i världen. I förlängningen kommer den att bidra till uppfyllelse av åtminstone sex av de 17 globala målen i Agenda 2030 (1,3,5,4,10,17), med mål 3 - god hälsa och välbefinnande - som det främsta.